Ook interesse om op de rommelmarkt van het Groot Begijnhof te staan?

Schrijf je dan hier in!
start
 
We weten graag eerst wie je bent.

 
Wat is je (familie)naam? *

 
Wat is je voornaam? *

 
Ik woon in het Groot Begijnhof! *

Antwoord "ja" als je graag voor je eigen gevel wil staan.
     
 
Wat is je geboortedatum? *

 
Waar woon je precies?

 
Wat is je straatnaam? *

 
Wat is je huisnummer? *

 
Wat is je postcode? *

 
In welke gemeente woon je? *

 
Hoe kunnen we je contacteren?

 
Wat is je telefoonnummer?

 
Graag willen we wat meer weten over wat je wenst voor je standplaats op het Groot Begijnhof.

 
Welke breedte wens je voor je stand? *


 
Extra opmerkingen

Als je een voorkeur voor een bepaalde locatie of andere opmerkingen hebt, geef ze dan graag hier mee!
 
Gaat u akkoord met het reglement van de Rommelmarkt? *

Hieronder vind je de spelregels rond de Rommelmarkt van het Groot Begijnhof.

Artikel 1: De rommelmarkt wordt jaarlijks georganiseerd op de tweede zaterdag van september door de buurtwerking Klein Begijnhof-Heembeemd en de Buurtwerking Groot Begijnhof vzw.

Artikel 2: De rommelmarkt is enkel toegankelijk voor particulieren die niet in het bezit zijn van een ambulante handelskaart. Zij mogen slechts deelnemen voor de occasionele verkoop van hun persoonlijke goederen (artikel 7 van KB van 17 juni 2000). Standen met nieuwe materialen of met commerciële doeleinden worden uitgesloten.

Artikel 3: Eet- en drankstanden voor eigen profijt zijn niet toegestaan.

Artikel 4: Het is verboden publiciteit te voeren voor commerciële doeleinden.

Artikel 5: De standen worden ingenomen vanaf 08.00u tot 16.00u. Deze mogen echter niet worden afgebroken voor 16.00u tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de organiserende buurtwerking.

Artikel 6: De exposanten mogen geen voorwerpen of verpakkingen achterlaten op hun stand.

Artikel 7: De standen worden toegewezen volgens volgorde van inschrijving. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de vraag naar een bepaalde plaats door de exposant.

Artikel 8: De plaatselijke bewoners hebben voorrang bij hun keuze bij hun standplaats.

Artikel 9: De stand is 4m breed en +/- 2m diep. Vaste tenten met 4 poten zijn niet toegelaten, paraplu’s met centrale poot daarentegen wel.

Artikel 10: De prijs per stand bedraagt 4 euro per gevel voor bewoners en 6 euro per 4 meter voor niet-bewoners. De betaling moet uiterlijk op 25 augustus ontvangen zijn op de rekening van de Buurtwerking Groot Begijnhof vzw BE97.7310.1574.0849.

Artikel 11: Standen worden niet onderverhuurd.

Artikel 12: Er mogen geen wagens op de standen blijven staan gedurende de rommelmarkt.

Artikel 13: Elke gereserveerde standplaats die om 10.00u niet bezet is, kan verder verhuurd worden door de organisatie.

Artikel 14: Gereserveerde standplaatsen kunnen niet geannuleerd worden en worden nooit terugbetaald.

Artikel 15: Deelnemen impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en de interpretatie ervan door de organisatoren.

Artikel 16: Elke inbreuk kan met onmiddellijke verwijdering bestraft worden, zonder enige terugbetaling.

Artikel 17: De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af bij ongeval, schade, diefstal of verlies.

Artikel 18: Bij betwisting is alleen de rechtbank van Mechelen bevoegd.

Artikel 19: Iedere exposant ontvangt een exemplaar van dit reglement.

Mechelen 2018, het bestuur

Alle briefwisseling kunt u richten aan info@groot-begijnhof-mechelen.be

www.groot-begijnhof-mechelen.be
Hieronder vind je de spelregels rond de Rommelmarkt van het Groot Begijnhof.

Artikel 1: De rommelmarkt wordt jaarlijks georganiseerd op de tweede zaterdag van september door de buurtwerking Klein Begijnhof-Heembeemd en de Buurtwerking Groot Begijnhof vzw.

Artikel 2: De rommelmarkt is enkel toegankelijk voor particulieren die niet in het bezit zijn van een ambulante handelskaart. Zij mogen slechts deelnemen voor de occasionele verkoop van hun persoonlijke goederen (artikel 7 van KB van 17 juni 2000). Standen met nieuwe materialen of met commerciële doeleinden worden uitgesloten.

Artikel 3: Eet- en drankstanden voor eigen profijt zijn niet toegestaan.

Artikel 4: Het is verboden publiciteit te voeren voor commerciële doeleinden.

Artikel 5: De standen worden ingenomen vanaf 08.00u tot 16.00u. Deze mogen echter niet worden afgebroken voor 16.00u tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de organiserende buurtwerking.

Artikel 6: De exposanten mogen geen voorwerpen of verpakkingen achterlaten op hun stand.

Artikel 7: De standen worden toegewezen volgens volgorde van inschrijving. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de vraag naar een bepaalde plaats door de exposant.

Artikel 8: De plaatselijke bewoners hebben voorrang bij hun keuze bij hun standplaats.

Artikel 9: De stand is 4m breed en +/- 2m diep. Vaste tenten met 4 poten zijn niet toegelaten, paraplu’s met centrale poot daarentegen wel.

Artikel 10: De prijs per stand bedraagt 4 euro per gevel voor bewoners en 6 euro per 4 meter voor niet-bewoners. De betaling moet uiterlijk op 25 augustus ontvangen zijn op de rekening van de Buurtwerking Groot Begijnhof vzw BE97.7310.1574.0849.

Artikel 11: Standen worden niet onderverhuurd.

Artikel 12: Er mogen geen wagens op de standen blijven staan gedurende de rommelmarkt.

Artikel 13: Elke gereserveerde standplaats die om 10.00u niet bezet is, kan verder verhuurd worden door de organisatie.

Artikel 14: Gereserveerde standplaatsen kunnen niet geannuleerd worden en worden nooit terugbetaald.

Artikel 15: Deelnemen impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en de interpretatie ervan door de organisatoren.

Artikel 16: Elke inbreuk kan met onmiddellijke verwijdering bestraft worden, zonder enige terugbetaling.

Artikel 17: De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af bij ongeval, schade, diefstal of verlies.

Artikel 18: Bij betwisting is alleen de rechtbank van Mechelen bevoegd.

Artikel 19: Iedere exposant ontvangt een exemplaar van dit reglement.

Mechelen 2018, het bestuur

Alle briefwisseling kunt u richten aan info@groot-begijnhof-mechelen.be

www.groot-begijnhof-mechelen.be
     
 
Privacyverklaring van de Buurtwerking Groot Begijnhof

Voor we je inschrijving vervolledigen wensen we je graag te wijzen op de manier waarop we met je persoonsgegevens omspringen. Lees daarom aandachtig even onderstaande tekst door!

De Buurtwerking Groot Begijnhof vzw (BGB vzw) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring wensen we heldere en transparante informatie te geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die u opgeeft in dit registratieformulier. Deze privacyverklaring kadert in de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook gekend als GDPR, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.

In een notendop worden de gegevens die u opgeeft enkel en alleen gebruikt voor het kunnen toewijzen van de juiste standplaats voor uw inschrijving en daarbij horend het vaststellen van uw identiteit, het vermijden van misbruik en het kunnen opvolgen van betalingen.

Wij zijn hierin verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Buurtwerking Groot Begijnhof vzw
Nieuwe Beggaardenstraat 31
2800 Mechelen
info@groot-begijnhof-mechelen.be

WAAROM VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS
Uw gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een contractuele overeenkomst tussen uzelf en het Groot Begijnhof Mechelen vzw, en dit om uw deelname als legitieme standhouder van de Rommelmarkt van het Groot Begijnhof mogelijk te maken en nadien om eventuele klachten of disputen op te kunnen volgen. In het kader hiervan is het mogelijk dat we u contacteren op een of meer van de contactgegevens die u ons heeft bezorgd.

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:
- Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, thuisadres, telefoonnummer, emailadres
- Persoonlijke kenmerken: geboortedatum

We gebruiken deze gegevens ENKEL voor de doeleinden waarvoor we deze gegevens hebben verkregen. Uw gegevens worden NIET aan derden (zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) verstrekt, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht worden. Indien eventuele verwerkers tussenkomen om de verwerking van uw gegevens mogelijk te maken, maken we hierin steeds de nodige afspraken.

Indien u uw gegevens niet verstrekt, kunnen we u geen plaats geven op de Rommelmarkt.

BEWAARTERMIJN
BGB vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent in de praktijk dat uw gegevens niet langer dan zes maanden na het einde van de Rommelmarkt worden bewaard.

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage en recht op correctie van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Opgelet: in overeenstemming met artikel 21 van de AVG heeft u geen recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens. Door u in te schrijven voor de Rommelmarkt verklaart u zich immers akkoord met deze verwerking. In uitbreiding van de wet staan we u echter toch toe om deze verwerking stop te zetten mits kennisgeving in lijn met artikel 21 van de AVG, maar dient u er rekening mee te houden dat uw deelname aan de Rommelmarkt als gevolg niet kan worden verder gezet en zal worden geannuleerd. U heeft in dit geval GEEN recht op een terugbetaling, noch enige vorm van schadevergoeding.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie/Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Bedankt voor je inschrijving!

Je krijgt van ons dadelijk een mailtje met de gegevens over je inschrijving en het te betalen bedrag en de te gebruiken mededeling voor de betaling. Vergeet niet dat je dit bedrag binnen de 14 dagen na inschrijving dient over te schrijven.

Als je na enkele minuten geen mail hebt ontvangen, controleer dan even jouw spam-box of stuur een mailtje naar info@groot-begijnhof-mechelen.be

Bedankt en tot binnenkort!
Powered by Typeform
Powered by Typeform